Схема брусьев для шведской стенки

Схема брусьев для шведской стенки
Схема брусьев для шведской стенки
Схема брусьев для шведской стенки

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` ( `id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL, `name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL, `komentar` TEXT, `date` DATETIME, PRIMARY KEY(`id`) )ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.

<?php
$DBSERVER = 'localhost'; //server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER = 'root'; //Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS = ''; //heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB = 'test'; //databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link = mysql_connect($DBSERVER, $DBUSER, $DBPASS)  or die("Could not connect: " . mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB, $link) or die ('Can\'t use test : ' . mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/Soubor pro vybírání komentářů z databáze/
require_once 'comment.php';
?>

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<head>
    <title>Systém komentářů.</title>
    <meta charset="utf-8" >
    
    <link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">

<?php
/Zde v proměnné $comments jsou komentáře/
echo $comments;
?>

<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</ul>    
    <div id="commentBox">
        <input class="validate" type="text" name="name" >
        <input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <div class="commentText">
            <textarea name="text"></textarea>
        </div>
        <button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </div>
</body>
</html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    margin:0;
    padding:0;
}
ul, li
{
    list-style-type:none;
}
.loader
{
    display:none;
}
#commentBox
{
    width:400px;
    padding:10px;
}
#commentBox input
{
    width:250px;
    height:25px;
    padding: 0 5px;
    margin:5px;
    border: solid 1px #ccc;
    background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    font: 400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    width:250px;
    height:100px;
    margin: 5px;
    padding: 5px;
    border: solid 1px #ccc;
    background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    font: 400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    height:30px;
    width:85px;
    margin-left: 183px;
    margin-top:0px;
    font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    width:350px;
    padding:10px;
    padding-bottom:3px;
    margin:10px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius:10px;
    background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    padding:5px;
    padding-left:0px;
    border-top:1px solid #ccc;
    margin-bottom:10px;
    font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    margin-left:270px;
    font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.repName
{
    font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    font-style:italic;
}
.repText
{
    font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.repDate
{
    font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query = mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         ");
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " . mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        while($result = mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            $data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    $comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach($data as $w) 
    {
        $string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return $string; 
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments = commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data = null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">';
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            $q = mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            $r = mysql_fetch_assoc($q);
            echo '<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '.$r['date_add'].'
            </span><br>';
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>';
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     $('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        sendData();
     });
    

function sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    $('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    $.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        "addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        commentBox,
        function(data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                var errors = '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                $.each(data, function(i, val)
                {
                    errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   switch (errors) 
                   {
                      case 'name':
                        $('#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 'text':
                        $('#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 'not_add':
                        alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                $('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            } else {
                addComment();        
            }
        }
    
    )

}

function addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    $("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    $("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    $('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    $('#commentBox input').val('');
    $('#commentBox textarea').val('');

}

});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        $error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(json_encode($error));
     } else {
        $name = htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset($_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        $error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(json_encode($error));
     } else {
        $text = stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        $parent_id = 0;
     } else {
        $parent_id = stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     $q = mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('".$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     ");
     if(!$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max = mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query = mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '".mysql_result($max,0)."'
         ");
$comment = mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">';
        
        if($comment['parent_id']!=0)
        {
            $q = mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            $r = mysql_fetch_assoc($q);
            echo '<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '.$r['date_add'].'
            </span><br>';
        }
        
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>';
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus Схема брусьев для шведской стенки Схема брусьев для шведской стенки Схема брусьев для шведской стенки Схема брусьев для шведской стенки Схема брусьев для шведской стенки Схема брусьев для шведской стенки Схема брусьев для шведской стенки Схема брусьев для шведской стенки

Изучаем далее:Как сделать стыки профнастила

Как сделать бандаж для позвоночника

Необычный спиннер своими руками

Военная реформа в схемах

Фото причесок егора крида